DIALOOG RENDEERT!

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van MZ in Actie

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen MZinActie, hierna te noemen: opdrachtnemer, en opdrachtgevers betreffende deelname een van de programma’s, hierna te noemen: cursus, van opdrachtnemer.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.

1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment, dat de door opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever uitgebrachte offerte schriftelijk door opdrachtgever is aanvaard.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

3.1 Michiel van der Put is bij het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden geheel zelfstandig. Het staat Michiel van der Put vrij op welke wijze hij, binnen de grenzen van de opdracht, de opdracht uitvoert.

3.2 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Michiel van der Put steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

Artikel 4 Annulering door de opdrachtgever

4.1 Wordt de opdracht om welke reden dan ook door de opdrachtgever geannuleerd dan zullen de kosten welke reeds voor de opdracht zijn gemaakt of welke door aangegane verplichtingen niet meer af te wentelen zijn, in rekening worden gebracht.

4.2 Indien arrangementskosten aan de orde zijn geldt de annuleringsregeling van de betreffende gereserveerde trainingsaccommodatie.

4.3 In geval van annulering door de opdrachtgever minder dan een termijn van 30 dagen voor de uitvoering van een trainingsopdracht zullen eveneens de geoffreerde dagdelen volledig worden doorberekend.

4.4 In geval van individuele afmeldingen bij trainingen zijn de volgende annuleringsregels van toepassing:

    - bij annulering tot 3 weken vóór de training zijn geen kosten verschuldigd;

    - bij annulering tot 14 dagen vóór de training zijn 50% van de cursuskosten verschuldigd;

    - bij annulering binnen 14 dagen vóór de training blijven de totale cursuskosten verschuldigd.   

Artikel 5  Annulering door opdrachtnemer

Ingeval van ziekte of onvoorzienbare verhindering van (een van) de trainers van opdrachtnemer, heeft opdrachtnemer het recht de cursus kosteloos te annuleren dan wel een andere datum aan opdrachtgever voor te leggen voor het uitvoeren van de cursus. Ingeval de cursus wordt geannuleerd worden eventueel reeds betaalde cursusgelden gerestitueerd. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of kosten aan de kant van de opdrachtgever als gevolg van de annulering van de cursus.

Artikel 6 Faillissement, surseance van betaling of staken van bedrijfsvoering

In geval een van de partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de wederpartij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.   

Artikel 7  Tarief en kosten

Tenzij anders aangegeven zijn de tarieven van opdrachtnemer  steeds exclusief BTW en exclusief kosten zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de kosten van trainers gemaakt in verband met vervoer en verblijf.

Artikel 8  Betaling

8.1 Opdrachtnemer brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld en kosten te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

8.3 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan opdrachtnemer alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,- excl. BTW.

Artikel 9  Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Trainings- en Opleidingsinstituten in Nederland (VETRON) uit te voeren.

9.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

Artikel 10 Geheimhouding en eigendom

10.1    Michiel van der Put is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever.

10.2    Michiel van der Put heeft het recht de bedrijfsnaam van de opdrachtgever te vermelden als opdrachtgever op haar website.

10.3    Alle rechten van intellectuele en ander eigendom op alle krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde of gebruikte werkwijzen, methodieken, ontwerpen, documentatie, trainingsmateriaal e.d. berusten uitsluitend bij MZ in Actie. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden voor zover deze uitdrukkelijk worden toegekend. Het is opdrachtgever niet toegestaan de verkregen materialen e.d. te vermenigvuldigen, of daarvan kopieën vervaardigen, dan wel deze ter beschikking te stellen of bekend te maken aan derden of aan anderen binnen de eigen organisatie dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, noch om met behulp van vorenbedoeld.

Artikel 11  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer.